شهرسازی کلاسیک

شهرمن ...

ترافيك شهرها

وظيفه ترافيك شهري نه تنها ورود و خروج مردم و كالاهاي مختلفه به درون شهر و يا نقل و انتقال آنها در داخل شهر است بلكه مي بايد كليه فعاليتهاي پراكنده و متفرق انساني را نيز در داخله شهر سر و سامان دهد.

توصيفهائي كه امروزه از وضع ترافيك شهرهاي بزرگ مي شود گوياي شوك و دلهره اي است كه به هر بيننده اي دست مي دهد. اكنون نه تنها شهرهاي بسيار بزرگي در جهان موجود است بلكه پاره اي ازاين شهرها در شرف تبديل به مترو پليتن هاي عظيمي مي باشند و مشكلات نسبتاً ابتدائي كه روميها با آن مواجه بودند امروزه در متروپليتن ها و شهرهاي بزرگ خيلي پيچيده تر شده است تراكم شديد سيستمهاي جديد ترافيك شهري ، استفاده بيش از حد از ظرفيت راهها و وسايل نقليه ، طولاني بودن زمان مسافرتهاي كوتاه ، بي نظمي و عدم راحتي سرويسهاي همگاني و مشكل پاركينگ وسايل نقليه شخصي در نقاط دلخواه كه همگي باعث نارضائي مردم شده از جمله ايرادهاي معمولي و رايجي است كه مي توان به سيستمهاي جديد حمل و نقل نسبت داد. اين مشكلات تنها از وسعت زياد شهرهاي جديد ناشي نشده است بلكه بي سر و ساماني موارد استفاده از اراضي آهنگ فعاليتهاي مختلفه شهرها عدم موازنه سرويسهاي حمل و نقل عمومي و خصوصي ذوق و سليقه سكنه شهرها در مورد نحوه انتخابات طرق مختلفه مسافرت با در نظر گرفتن راحتي و سليقه و هزينه پرداختي نيز مسائل و مشكلات پيچيده اي بوجود مي آورند.

حقيقت اين است كه مسئله ترافيك در متروپليتن هاي جديد از ساير مسائل شهري مجزا نيست بلكه سازمان دادن فعاليت هاي پراكنده انساني ، وسايل موجود و سرمايه گذاري هائي كه در اين مورد شده احتياجات مردم و علاقه آنها به حمل ونقل خود و كالايشان از جمله عواملي است كه امر ترافيك را با مسائل و مشكلات متعددي روبرو مي سازد.

مبادي مشكلات ترافيك جديد از صنعتي شدن يك جامعه وسيع ناشي مي شود في المثل مسافرتهاي روزانه بمنظور حضور در محل كار و دوري محل كار از محل سكونت خود باعث بروز قسمت اعظم مشكلات ترافيك شهري است و اين مشكلات در نتيجه آزادي انتخاب محل سكونت و محل كار بوجود مي آيد ، هر چه جامعه اي پيشرفت صنعتي بيشتري داشته باشد آزادي انتخاب مسكن و محل كار نيز بيشتر شده و درنتيجه مشكلات ترافيك بصورت پيچيده تري در خواهد آمد.

پيشرفت استانداردهاي زندگي تقريباً بهمان ميزان رشد شهرها باعث پيچيدگي امر ترافيك شده است. توقع مردم در مودر راحتي و آسايش بيشتر سيستمهاي حمل ونقل و همچنين توانائي پرداخت هزينه هاي زيادتر شيوه هاي مسافرت و طرز انتخاب مسكن را متأثر و نسبت به گذشته آنها را متحول نموده است. خود مردم شهرهاي بزرگ با استفاده از فرصتهاي فردي سيماي پيچيده ترافيك را بوجود آورده اند.

وظيفه سيستم هاي ترافيك شهري:

زندگي شهري تصميمات فردي و جمعي موثر و كارآمدي اتخاذ گردد هدف و وظيفه سيستمهاي ترافيك شهري اين است كه مردم و كالاهاي مختلفه را از نقطه اي به نقطه ديگر حمل نمايد. به اين دليل مشكلاتي كه در ترافيك شهري بوجود مي آيد ناشي از سيستم خيابان بندي شهر و همچنين مربوط به تكنولوژي ترافيك است.

ترافيك شهر از نظر طراحان:

طراحان شهر مسأله ترافيك را از دو نظر مورد توجه قرار مي دهند.

1 ـ تعيين وظايف و هدفهاي سيستم ترافيك و نيازمنديهاي آن.

2 ـ ابداع وسايل اقتصادي قابل قبول جهت نيل به اين هدفها

نظر طراحان شهر در مورد مسأله ترافيك به مطالعات اساسي كه درباره موارد استفاده از اراضي شهرها شده متيك مي باشد ، زيرا موارد استفاده از اراضي و مسائل حمل ونقل بستگي تام و تمامي به يكديگر دارند.

فوائد قابل توجه مطالعات ترافيك بقرار زير است:

1 ـ در نظر گرفتن حمل ونقل بعنوان سيستم جامعي كه فعاليتهاي مختلفه را به يكديگر مرتبط مي سازد.

2 ـ توجه به اهميت موارد استفاده از اراضي و خصوصيات اجتماعي و دمگرافي آن و همچنين در نظر گرفتن سليقه مردم در مودر انتخاب وسيله حمل و نقل

3 ـ درك نقش ترافيك درشكل دادن به توسعه و عمران شهرهاي و نواحي مترو پليتن

4 ـ پذيرش اين نكته كه طرح ريزي حمل و نقل براي جامعه ايكه فعاليتهاي روزانه آن باعث مسافرت افراد زيادي درداخله و يا از خارج به داخل و يا برعكس مي گردد امري ضروري و غير قابل اجتناب است.

مطالعات جامع و مدبرانه اي كه در مورد ترافيك صورت گرفته توانسته است با اتكاء به روابط موجود بين مصرف كنندگان و وسايل موجود ، براي حل دو مسأله مهم حمل و نقل شهري زمينه لازم فراهم سازد.

نظر طراحان شهري درباره حمل و نقل:

طراحان شهر بخوبي اهميت نقش وسايل حمل و نقل را در شكل دادن به شهرها درك كرده اند. راه زير زميني نيويورك بطرف برونكس در سال 1905 افتتاح شد. گشايش سيستمهاي ترامواي در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم باعث ايجاد حومه هاي كارگر نشين متعددي در اطراف بستن ، شيكاگو و فيلادلفيا گرديد.

البته امروزه راههاي اكسپرس نسبت به راه هاي زير زميني و راه هاي آهن ، مراكز خريد و فروش و حومه هاي بيشتري بوجود مي آورند.

مشكل عمده اي كه در حال حاضر بسياري از طراحان شهري با آن مواجه اند امر سالم سازي محيط شهرها مي باشد. اين طراحان بمسائل و مشكلات ناشي از تمركز يا عدم تمركز نواحي سازمان يافته و سازمان نيافته كاملاً واقفند.آنان معتقدند كه استفاده از اتومبيل بصورت فعلي و در حجم زياد ، زندگي آرام نواحي دور دست شهرها را نيز دستخوش نابودي مي نمايد زيرا روزبروي تراكم حومه ها را بيشتر و مستقلات و املاك حومه نشينان را براي احداث پاركينگ و توقفگاهها تصاحب مي كنند. و عبور و مرور عابرين پياده را نيز مختل مي سازد و هواي مركز شهر را آلوده مينمايد تقريباً در برابر اين نتايج سو اتومبيل امكان تفرق نواحي مسكوني سترش تأسيسات بازرگاني و اكان كار ادارات مركزي را در نواحي دور افتاده تري فراهم ساهته اس. نظريات طراحان شهرها تحت تأثير نفوذ بسياري از ملاكين نواحي دور افتاده و موسسات بازرگاني و عده اي از مقامات دولتي قرار گرفته و معتقدند كه ايجاد شاهراهها عامل مهمي براي ايجاد رقابت درامر سرمايه گذاري در مناطق مختلف مي باشد در صورتي كه بخواهيم در شهري زندگي كنيم كه مراكز كار آن در نقطه اي معين جايگزين شده ومناطق مسكوني آنهم نسبتاً متراكم باشد همنين تسهيلات عمومي و مراكز خريد و فروش آن در محل مشخصي قرار گرفته باشد الزاماً مي بايد اثرات اتومبيل را در پراكنده آنها تحت كنترل قرار دهيم.

عدهاي از طراحان با پراكنده بودن مراكز كار ، مناطق مسكوني ، مراكز خريد و فروش و غيره مخالفتي ندارند بلكع معتقدند كه رشد جمعيت شهرها خود بخود وضعي را بوجود مي آورد كه اصولاً سيستمهاي حمل و نقل را دگرگون مي سازد بطوريكه با پيش بيني هاي قبلي بهيچ وجه مطابقتي نخواهد داشت. اينان معتقدند كه تراكم شهرهايي كه فعلاً جمعيتي بيش از 15 ميليون نفر دارند در آينده بحدي خواهد بود كه الزاماً مي بايد كانالهاي فعلي حمل و نقل توسعه يافته و عبور و مرور نيز تحت كنترل قرار گرفته و تدابيري اتخاذ گردد كه موثر تر از تدابير فعلي پلان هاي حمل و نقل باشد.

نام کتاب : ترافیک شهرها

تالیف : احمد مجتهدی

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 19:54  توسط علیرضا بیاتی  |